Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

NĂNG LỰC HIỆU CHUẨNChúng tôi có khả năng hiệu chuẩn thiết bị sau:

I. Dimensional Equipment
1. Caliper
2. Caliper Checker
3. CMM
4. Hardness
5. Gauge Block Set
6. Height Gauge
7. Indicator (Dial & Digital)
8. Micrometer
9. Pin Gauge
10. Setting Ring
11. Steel Ruler
12. Surface Plate
13. Thread Gauge
14. Roughness/Thickness
II. Force
1. Push - Pull Gauge   
2. Torque Wrench
3. Tension Gauge       
4. Force Indicator 
III. Weight
1. Standard Weight
2. Electronic Scale / Balance
3. Analytical Balance
4. Fluid Density Meter
IV. Electronic
1. Audio Analyzer
2. Audio Generator
3. Clamp Amp. Meter
4. Digital Engine Tachometer
5. DC Power Supply                                     
6. DC Voltage Current Standard
7. Decade Resistance Box
8. Digital Power Meter
9. Electrostatic Field Meter
10. ESD Test Instrument
11. Ground Bond Tester
12. Hipot Tester
13. LCR Meter
14. LCR Hi Tester
15. Multifunction Generator
16. Multifunction Measuring Instrument
17. MiliOhm Tester
18. M-Ohm Hi Tester
19. Leak Current Tester
20. Oscilloscope
21. Power Analyzer
22. Signal Generator
23. Strobo Scope
24. Withstanding Voltage Hi-Tester
V. Chemistry
1. Electronic Conductivity Meter
2. pH Meter
3. Viscosity Standard
4. Viscosicty Meter
VI. Temperature & Humidity
1. Chamber / Oven
2. Hygro-Thermometer
3. Infrared Thermometer
4. Thermo-Couple / RTD
5. Thermo-HygroGraph
6. Thermometer
VII. Pressure Gauge
1. Digital Manometer
2. Pressure Transmitter
3. Pressure Gauge
4. Vaccum Pump
VIII. RF - TV
1. Attenuator
2. AM/FM Generator
3. Bluetooth Tester
4. Communication Tester
5. Channel TV Modulator
6. Modulation Analyzer
7. Network Analyzer
8. Power Sensor
9. Progammable Video Signal Generator
10. Spectrum Analyzer
11. Syntherized Sweeper
12. TV Signal Generator
13. Universal Counter
14.  Wiless Tester
IX. Optical
1. Fiber Optic Power Meter
2. MicroScope
3. Opyical Comperater
4. Unimeter
X. Others
1. Gloss Meter
2. Noise Meter
3. Stop Watch
Vibration MeterVà còn nữa…

Tuy nhiên nếu như thiết bị hiệu chuẩn liệt kê trên đây không nằm trong yêu cầu của quý khách không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

0 nhận xét:

THÔNG TIN LIÊN LẠC