Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

HIỆU CHUẨN LỰC
Các thiết bị thuộc về lực:

Tension Gauge, Pull Gauge, Torque Driver, Torque Wrench Meter, Torque Meter, Universal Testing Machine....

Torque Wrench


Torque Meter


Torque Driver


Universal Testing Machine

0 nhận xét:

THÔNG TIN LIÊN LẠC